+(852) 2827 7999   |   jubalmusichongkong@gmail.com

Instruments

 

優質的樂器往往會提升學習動力及興趣。有見及此,本校提供及出售的樂器均為本院校長、音樂總監及老師親自挑選來自歐洲及內地的管弦樂器,藉以確保其品質。此外,本學院珍惜每件樂器,提供二手樂器買賣的服務,為學生提供優質、價錢相宜的二手樂器。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top